Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door alle ambtsdragers, te weten predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De voltallige kerkenraad vergadert vier keer per jaar over bestuurlijke zaken.

Kerkbestuur

De kerkenraad heeft het kerkbestuur gemachtigd om de reguliere zaken af te wikkelen. Het kerkbestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. In het kerkbestuur zitten de leden van het moderamen en de afgevaardigden uit de pastorale raden (de oude wijken) en uit werkgroepen Diakonaat, College van Kerkrentmeesters, Jeugd, Vorming & Toerusting, Gemeenteopbouw & Missionaire Zaken en de werkgroep Communicatie & PR. De nadere invulling van de werkgroep Liturgie & Eredienst volgt. Wilt u met ons meedenken over een van deze beleidsvlakken, dan wordt u hiertoe van harte uitgenodigd. Neem hiervoor contact op met de voorzitter of scriba (zie hieronder).

Moderamen

Het moderamen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de vergaderingen van bovenstaande gremia voor.

Contactgegevens:

Voorzitter: Piet Jansen, tel. 618687, piet.jansen.nijverdal@ziggo.nl

Scriba: Sandra Dubbink, tel. 623791

Postadres: Papaverstraat 24b, 7442 LJ Nijverdal;

Emailadres: scriba@pgnijverdal.nl

Zie ook:

Contact Werkgroepen

Diakonaat
Voorzitter: Gerrit Pastink,  g.pastink1@kpnplanet.nl
Secretaris: Jan Vossebelt, scriba.diaconie@pgnijverdal.nl

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: Egbert Evenhuis, egbertevenhuis@gmail.com

Jeugd
Voorzitters:
Jolande Brummelhuis,  jolandebrummelhuis@hotmail.com
Ilonka Schotman, ilonkaschotman@gmail.com

Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Missionaire Zaken
Voorzitter: Anton Kreileman, anton432@gmail.com

Communicatie & PR
Voorzitter: Germienke Nijman, familie.nijman@ziggo.nl

Liturgie & Eredienst
Aanspreekpunt: ds. Hans van Dalen, vandalen@dsvandalen.nl