Op 15 Juli en de hele zomervankantie geen kindernevendienst in Het Centrum.

– op 15 juli is er geen kindernevendienst in het centrum ivm het afscheid van de kinderen uit groep 8 in de Regenboog!

– Melding:
Er vindt de gehele zomervakantie geen kindernevendienst plaats in het centrum.

Bruisende Kerk in Nijverdal Oecumenische dienst van de gezamenlijke Kerken

 
 

 

 

 

 

Thema: Doe normaal!

9 september 2018, 9.30 uur

Op zondag 9 september, om 9.30 uur, is er Bruisende Kerk in Nijverdal. Wij vieren dan de Oecumenische dienst in samenwerking met alle kerken. Het thema dit jaar is: Doe normaal!

Ik wil u/jou van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn! Het belooft een prachtige dienst te worden met medewerking van Pastor Gerard Legtenberg, Ds. Bertine van de Weg, Gospelkoor Shine en Christelijke Muziekvereniging Advendo.

De dienst zal gehouden worden in de feesttent op het Marktplein en begint om 9.30 uur. Inloop is vanaf 9.00 uur. Na afloop is er volop ruimte om na te praten onder het genot van een kop koffie en lekkere krentenwegge.

Tot zondag 9 september 9.30 uur!

Namens de Raad van Kerken,

Jochem Kerklaan

Gebedsbrief augustus: Kenia en al-Shabaab

Kenia deelt een lange grens met het politiek instabiele Somalië. De invloed van de radicale al-Shabaab terroristen uit het buurland neemt in grensgebieden snel toe. Zij voeren christenvervolging uit die elementen van etnische zuivering kent. Omdat corrupte overheidsmensen niet optreden tegen de vervolging neemt deze alleen maar toe.

Door de gepleegde gruwelijkheden van de islamitische militanten heerst er een vijandige sfeer in het land. Dit heeft een enorm domino-effect gehad op christelijke gemeenschappen. Ook is het gevaarlijk om een kerk te starten en samen te komen, mede door de groeiende invloed van moslimextremisten.

In 2015 pleegde al-Shabaab een grote aanslag op een universiteit in Garissa waarbij 148 christenen omkwamen. Ook dit jaar waren er aanwijzingen dat vermeende terroristen tijdens de ramadan hun opmars zouden maken richting Garissa. Hierdoor nam de angst onder christenen toe, en dat beïnvloedde ook het kerkbezoek. Christelijke restaurants werden gedwongen hun zaken te sluiten.

Vorig jaar overvielen Al-Shabaab-strijders een dorp en dwongen 4 mannen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Terwijl de strijders hun hakmessen in de aanslag hielden, sommeerden ze de christenen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Toen de mannen weigerden, werden ze vastgebonden en gedood.

–       Bid om bescherming voor christenen die wonen in het grensgebied met Somalië

–       Bid voor troost en hulp voor hen die zware trauma’s hebben te verwerken

–       Bid ook voor de al-Shabaab-strijders en hun leiders

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

Bijbel steeds vaker gedownload

 

 

 

 

De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies in een rapport over 2017.

Voor het derde jaar op rij verspreidden bijbelgenootschappen wereldwijd ruim 38 miljoen complete bijbels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digitale bijbels. Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral via bijbel-apps en verder via CD’s, DVD’s en online bijbelsites.

Groei in Nederland

Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds belangrijker wordt, merken ook het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer dan 20 vertalingen bevatten deze platforms een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In het jaarverslag over 2017 dat volgende week verschijnt, melden NBG en VBG dat het aantal accounts steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000.

Syrië en Zimbabwe
Wereldwijd verspreidden de bijbelgenootschappen bijna 355 miljoen digitale én gedrukte bijbeluitgaven (bijbels, nieuwe testamenten, losse evangeliën en verwante producten). Opvallend was het grote aantal van ruim 200.000 bijbelgedeelten dat verspreid werd in Syrië, vooral bij een actie rond Kerst met speciale aandacht voor kinderen.
Een andere opmerkelijke ontwikkeling was een sterke groei – met 70% – van de bijbelverspreiding in Zimbabwe, vanwege hernieuwde samenwerking met de kerken.

Gebedsbrief juli: Bangladesh, toename geweld

Het aantal christenen met een moslimachtergrond in Bangladesh groeit. Familieleden, lokale religieuze leiders en radicaal islamitische groepen leggen hen steeds meer restricties op. De meerderheid van de bevolking is moslim. Velen pleiten voor invoering van de sharia-wetgeving.

Lokale ambtenaren werken christenen op allerlei manieren tegen. Opvallend is de stijging van het aantal gruweldaden door terroristen van IS. Vrijdenkers en religieuze minderheidsgroepen zijn hun doelwit. Onder de christenen lopen vooral voorgangers, evangelisten en ex-moslims gevaar. Uit angst voor aanvallen komen zij bijeen in kleine huiskerken of geheime groepen.

Kerkengenootschappen die evangeliseren onder moslims hebben het zwaar. Maar ook de gevestigde Rooms-Katholieke Kerk wordt steeds vaker geconfronteerd met aanvallen of doodsbedreigingen. Christenen uit etnische minderheidsgroepen worstelen met extra problemen. Landroof en geweld tegen hen komt regelmatig voor. Dorpsbewoners weigeren ex-moslims regelmatig de toegang tot gemeenschapsvoorzieningen, zoals water of zelfs een toegangsweg.

Ruim twintig priesters en hulpverleners ontvingen eind 2016 doodsbedreigingen. Drie rooms-katholieke priesters gaven aan op het nippertje aan de dood te zijn ontsnapt.
De overheid voorziet alle scholen in het land van islamitische tekstboeken. Christelijke kinderen worden gedwongen deze te bestuderen. Bij conflicten tussen christenen en moslims kijkt de politie de andere kant op.

  • Dank de Here God voor moslimbekeerlingen die graag willen uitreiken naar de mensen in hun dorp.
  • Bid voor de gelovigen die zoveel tegenstand en boosheid ervaren. Bid dat God hen kracht en vrede geeft. Bid voor de veiligheid van alle christenen
  • Wilt u bidden voor lokale christelijke leiders en voorgangers? Bid dat zij wijsheid ontvangen om gelovigen te ondersteunen en te onderwijzen.

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Profielschets van de te beroepen predikant

Profielschets definitief webredactie

Gebedsbrief mei: Azerbeidzjan, schijnbare vrijheid

Officieel is Azerbeidzjan een seculiere staat, die zich graag profileert als ‘het land van tolerantie’. Maar de situatie van christenen is zorgwekkend. Verreweg de meeste Azerbeidzjanen zijn moslim. De regering wil elke vorm van fundamentalisme tegengaan. Buitenlandse waarnemers berichten regelmatig dat vrijheden daarbij met voeten getreden worden. Traditionele kerken, met name de Russisch-Orthodoxe kerk, worden relatief met rust gelaten. Andere kerken worden gezien als een bedreiging. Christenen worden achtergesteld en wie zich tot het christendom bekeert, ‘verraadt’ zijn familie en land. De druk om terug te keren tot de islam, is enorm.

Kerken moeten zich om de zes of zeven jaar laten registreren. En elke keer wordt het aantal toegekende registraties kleiner. De overheid heeft infiltranten in de meeste kerken. Christenen weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Ondanks alles blijft het aantal christenen groeien.

In november 2016 vond er een politie-inval plaats in het huis van Hamid Shabanov, een kerkleider. Shabanov en een andere voorganger kregen elk een boete van 1500 euro voor het leiden van een huiskerk zonder registratie. Tijdens de rechtszaak werd Shabanov schuldig verklaard. Het Hooggerechtshof bepaalde, veel later, in hoger beroep dat de twee voorgangers hun opgelegde boetes niet hoefden te betalen. Er is opluchting vanwege het vervallen van de boetes, maar het betekent nog steeds niet dat ze diensten mogen houden, en zonder die vergunning is het verboden om samen te komen. Voor kerken is het verkrijgen van een officiële registratie vaak onmogelijk omdat de overheid de verzoeken afwijst.

  • Bid dat kerkleiders en huisgroepen zich niet laten intimideren door de overheidscontroles
  • Dat ze ondanks de druk een sterk getuigenis behouden richting hun (moslim) medeburgers

Bron: Open Doors
Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

 

 

Gebedsbrief mei: Afghanistan, nr. 2 op de ranglijst vervolging

Volgens de grondwet is Afghanistan een islamitische staat. Alle andere religies ziet men als vreemd en gevaarlijk. De overheid reageert daarom vijandig op zelfs maar een hint van het christendom. Dit geldt nog meer voor stamleiders, religieuze leiders en gewone burgers.

Het stamverband is voor Afghanen sterker en belangrijker dan hun verbondenheid met de staat. Een Afghaan die christen wordt, verlaat in de ogen van stamgenoten de gemeenschap. Zo’n afvallige moet worden teruggehaald. Bekeert een familielid zich tot het christendom? Dan is dat een schande voor de rest van de familie. Zij doen er alles aan om de bekeerling terug te winnen. Of familieleden laten de christen boeten voor de schande. Sommigen worden door hun familie gemarteld of vermoord.

Alle Afghaanse christenen zijn ex-moslim en kunnen hun geloof niet openlijk belijden. Samenkomen is vrijwel niet mogelijk. Zelfs hardop zeggen dat je christen bent, is gevaarlijk. Afghanen die zich bekeren tot het christendom, worden vaak letterlijk voor gek verklaard en kunnen in een psychiatrisch ziekenhuis belanden. Anderen raken hun baan en huis kwijt. Soms zien gezinsleden de grote verandering in het leven van een bekeerling. Het kan gebeuren dat een heel gezin hierdoor besluit Christus te volgen.

Op internet informatie opzoeken over het christendom is voor een Afghaan levensgevaarlijk. Afhankelijk van je familiesituatie kun je hierom worden gedood. Meerdere Afghaanse moslimbekeerlingen zijn het afgelopen jaar vermoord. Een Duitse hulpverlener die 13 jaar in Afghanistan werkte, werd in mei 2017 vermoord. De Afghaan die het terrein bewaakte waar zij verbleef, werd onthoofd. Dit illustreert het geweld waarmee Afghaanse christenen te maken hebben.

·         Bid dat de Afghaanse christenen toch een weg vinden om elkaar te ontmoeten

·         Bid dat de Boodschap ondanks de gevaarlijke situatie ingang blijft vinden bij de Afghanen

·         Om bescherming en wijsheid voor de bekeerlingen in de omgang met hun omgeving

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

WEEWEECAFEE STOPT ERMEE

Na ruim vier jaar actief geweest te zijn voor de Hellendoornse burgers zonder baan stopt het WeeWeeCafee.  Woensdagmorgen 4 april was de laatste bijeenkomst in Kulturhus De Kruidenwijk met een interessante bijeenkomst over loopbaanontwikkeling, verzorgd door Hetty Nijmeijer.

Begin 2014 was de eerste bijeenkomst, georganiseerd door Wijkvereniging De Kruidenwijk, de Raad van Kerken en Stichting De Welle. Later sloot Jobtraffic Personeelsdiensten zich hierbij aan.

Diverse bedrijven en instellingen verleenden hun medewerking, maar ook kwamen zaken aan de orde als hoe je je presenteert op LinkedIn en hoe je je CV kunt optimaliseren. Tevens kwam John de Wolf langs om de oudere werkzoekenden een hart onder de riem te steken. En hadden we een gezellige ochtend onder de bezielende leiding van onze BN-er (Bekenden Nijverdaller) Herman Kampman.  Al deze mensen willen we heel hartelijk bedanken voor hun inbreng. Vele  werkzoekenden vonden de weg naar het WeeWeeCafee en gaven blijk van het feit dat zij daadwerkelijk iets aan deze ochtenden hadden. De laatste maanden liep het bezoek aan het WeeWeeCafee sterk terug, mede door de aantrekkende economie, waardoor meer mensen weer een baan vonden en omdat mensen hun pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. Daardoor maakte het WeeWeeCafee zichzelf eigenlijk overbodig. Alle eerder genoemde initiatiefnemers: hartelijk bedankt voor jullie (financiële) bijdrage en support. Tevens bedanken we Wim van Luinen (wijkvereniging De Kruidenwijk), Yvonne Posthuma (Stichting De Welle), Erik Ekelenkamp (Jobtraffic) en Geerit van Heemskerk (Raad van Kerken) en de medewerkers van Kulturhus De Kruidenwijk voor hun persoonlijke inzet voor dit initiatief.

We wensen alle (oud-) bezoekers veel vreugde op de arbeidsmarkt toe. Adieu!

et flexibel” misschien voor een enkeling, maar voor de meesten zeker niet.
Het was een gezellige ochtend waar menig foto is gemaakt.

Werk in uitvoering op de website.

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om de informatie op de website weer wat beter toegankelijk te maken. Daardoor staat niet alles meer op de juiste plek en kan het zijn dat u even moet zoeken. Excuses voor het ongemak!