JAARPROGRAMMA 2019 – 2020

Woensdag 11 september 2019.

Ds. Hanneke Paas, emeritus-predikant in Nijverdal

en was o.a. predikant in Rijnsburg.

Roelof Hekman, lid van de evangelisatiecommissie

van de PGDaarlerveen.

‘POWER4ISRAEL’

Beide sprekers zijn betrokken bij het ISRAEL PLATFORM HELLENDOORN NIJVERDAL (IPHN).

Dit platform bestaat uit een aantal leden van verschillende kerken en heeft contactpersonen naar een aantal kerken binnen de gemeente Hellendoorn. Het platform zet zich op allerlei manieren in om de plaats van Israël in Gods heilshandelen onder de aandacht te brengen.

Waarom de titel ‘POWER4ISRAEL’? Omdat zij door middel van een PowerPointpresentatie lijnen trekken vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die een verrassend zicht op de roeping van het volk Israël geven. Aan de hand van gespreksvragen

of van onze eigen vragen kunnen we later op de avond in kleine groepjes of plenair met elkaar in gesprek gaan over wat we gehoord en gezien hebben. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om iets meer van het werk van het IPHN te horen.

 

Woensdag 9 oktober 2019.

Ds. Bartelt Zandt

 Bartelt Zandt is gevangenispredikant/ geestelijk verzorger bij het Ministerie van Veiligheid

en Justitie Enschede en omgeving.

Voorheen was hij gemeentepredikant van de gereformeerde kerk te Westerlee-Heiligerlee, legerpredikant en weer predikant met een eigen gemeente.

Wat doet een dominee eigenlijk in de gevangenis?

Bertold Zandt is werkzaam namens de kerken,

die hem voor dit bijzondere werk vrijstellen

van het werken in een gemeente.

Hij vergelijkt zijn werk met dat van de gemeentepredikant, vertelt wie zijn ‘gemeenteleden’ zijn.Over het eigene van het bijzondere werk van de gevangenispredikant gaat het vanavond..

 Woensdag 20 november 2019.

Dr. Leon de Bruin 

Associate Professor of Philosophy of Mind and Language

Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen ||

Faculty of Humanities, VU University Amsterdam

Neurocalvinisme: de mens wikt, het brein beschikt?

Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen plaatsen steeds meer vraagtekens bij traditionele opvattingen over vrije wil en religieuze overtuiging. Hoewel wij misschien denken dat we bewuste keuzes maken, suggereren verschillende studies dat ons brein de knoop al lang heeft doorgehakt. Hoewel wij denken dat God daadwerkelijk bestaat, is dit uiteindelijk niets meer dan een illusie die wordt veroorzaakt door een hyperactief breinmechanisme.

In zijn lezing zal Leon de Bruin deze ontwikkelingen kritisch bespreken. Hij zal hierbij met name argumenteren tegen het idee dat we het brein moeten zien als de ‘veroorzaker’ van onze handelingen en overtuigingen – als een orgaan dat ons doen en laten determineert. Niet alleen ontbreekt het wetenschappelijke bewijs voor dit idee, maar ook op filosofische gronden valt er veel op af te dingen. Als alternatief voor het ‘breincentrisme’ stelt hij een benadering voor waarbij rekenschap wordt gegeven van de plasticiteit van het brein, en het belang van ons lichaam en de (sociaal-culturele) omgeving. In deze benadering zijn vrije wil en religieuze overtuiging niet slechts bijproducten van een allesbepalend brein, maar op zichzelf staande verschijnselen die (deels) begrepen kunnen worden vanuit de wisselwerking tussen brein, lichaam en omgeving.

 Woensdag 12 februari 2020.

 Zijne Eminentie kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk is bisschop-referent voor het themaveld Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij studeerde medicijnen voordat hij aan de priesteropleiding begon. Hij combineerde zijn studie aan het seminarie met een studie medische ethiek aan de universiteit van Leiden, waar hij promoveerde op een proefschrift over euthanasie.

Zorg voor een waardig levenseinde

De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk zal in zijn lezing het uitgangspunt van de R.-K. Kerk toelichten: “De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Je kunt het lichamelijk leven dus niet opofferen of inzetten als middel tot een doel om aan het lijden een einde te maken. Het beschikkingsrecht over het leven komt ons niet toe.” De Utrechtse aartsbisschop bespreekt vele aspecten van deze thematiek, zoals de omgang met het lijden, medische ontwikkelingen, grenzen aan de toepassing van levensverlengend handelen, pijnbestrijding, de rol van de overheid, de individualistische cultuur en de rol van de arts.

 Woensdag 8 januari 2020.

Dr. Roelf Haan

Hij was van 1971 tot 1975 universitair docent in de economie. Tussen 1975 en 1981 was hij verbonden aan de oecumenische theologieopleiding ISEDET

te Buenos Aires, Argentinië. In 1983 gaf hij

de Kuypervoordrachten aan de Vrije Universiteit.

Calvijn en de moderne economie: twee wereldbeschouwingen in tegenspraak.

Het gangbare economische denken is een wereldbeschouwing. Het geeft zelfs richting aan politici die bij het voeren van hun economisch beleid gaan over de economie. De mens die in deze economie handelend optreedt, is een steeds meer voorspelbaar en manipuleerbaar deel van het economisch systeem.

Hoe verhoudt zich hiermee de menselijke vrijheid en de verantwoordelijkheid? Calvijn legde de basis voor de mondigheid van de moderne mens. Zijn nadruk op het geweten is een ‘Copernicaanse revolutie’ genoemd. Wat is hier van over in de 21ste eeuw? Wij zullen zowel het economisch als het theologische denken onder de loep nemen. Dat zijn geen gescheiden compartimenten.

Economische beslissingen hebben een theologisch aspect, en omgekeerd. De zegen die Izaäk aan Ezau wil geven, gaat over rijkdom en macht. De tweede zegen die Jakob ontvangt wanneer Izaäk hem niet meer voor Ezau houdt, is de verbondszegen: er wordt hem nakomelingschap en een land beloofd (Gen. 28:3/4).

Woensdag 18 maart 2020.

 

Dr. André F. Troost, emeritus predikant te Ermelo,

Hij promoveerde op een dissertatie over Willem Barnard, Dichter bij het geheim. Publiceerde daarnaast tientallen boeken o.a. veel bijbelse dagboeken.

Over leven en werk van Willem Barnard,

dichter van kerkliederen

Wie in onze kerken oude of nieuwe liedboeken hanteert, komt op tal van bladzijden de naam

van de dichter Willem Barnard tegen.

Wie kent niet liederen als ‘Wij moeten Gode zingen’

en ‘Wat zijn de goede vruchten

die groeien aan de Geest?’

Honderd jaar na zijn geboorte vragen we ons af:

Wie was Willem Barnard en wat was zijn betekenis voor het kerklied in ons land?

De cantorij van de PGHellendoorn verleent haar medewerking aan deze avond.

 

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal

is een afdeling van de Raad van Kerken

Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Plaats van samenkomst

Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum

Constantijnstraat 7a

7442 MC Nijverdal

(ingang Korenbloemstraat)

Tel 0548-612796

Aanvang 19.30 uur

Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)

Parkeren

vrij parkeren achter Het Centrum

ringleiding aanwezig

toegankelijk voor mensen met een beperking

 

Stuurgroep

Henk Scheper (voorz.)

Reggeweg 30a

7447 AP Hellendoorn Tel. 0548-654900

 

Jan Rodenburg (secr.)

Willem Kloosstraat 6,

7442ZP Nijverdal Tel. 0548-616854

 

Jelly Bosch-Roffel (penn.)

Grotestraat 130 – 06

7443 BM Nijverdal Tel. 0548-655198

 

Trees Kortstee

Almeloseweg 11a

7448 RM Haarle Tel. 06-20620104

 

Ali van Buuren

Wierdenseweg 9

7688 PK Daarle Tel 0546-697330

 

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal

is een afdeling van de Raad van Kerken

Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

 

Plaats van samenkomst

Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum

Constantijnstraat 7a

7442 MC Nijverdal

(ingang Korenbloemstraat)

Tel 0548-612796

Aanvang 19.30 uur

Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)

Parkeren

vrij parkeren achter Het Centrum

ringleiding aanwezig

toegankelijk voor mensen met een beperking

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment