Pastoraat

Pastoraat
Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor alle leden van de gemeente. Ieder gemeentelid is geroepen om zijn of haar plek in te nemen. Ieder met de eigen gaven van God. Pastoraat is omzien naar de ander, naar  degene die toevallig op je pad komt.
Organisatie pastoraat
Het pastoraat is georganiseerd binnen drie pastorale raden, elk onderverdeeld in secties.
Pastorale raden
Elke pastorale raad heeft een predikant, minimaal twee bestuurlijke ouderlingen en diverse pastorale ouderlingen en diakenen.
Pastorale raad Noord

Pastorale raad Oost

Pastorale raad Zuid

Pastoraal team
Binnen de gemeente is er een pastoraal team werkzaam: een aantal5 gemeenteleden die hun expertise en ervaring op het gebied van pastoraat dienend willen inzetten.
Ze zijn inzetbaar bij allerlei vragen die meer aandacht nodig hebben, zoals bij ziekte, verlies, psycho-sociale problematiek, eenzaamheid.
Hun hulp kan ingeroepen worden door ouderlingen, predikanten of contactpersonen. Ze zijn in het ambt van ouderling bevestigd, met een bijzondere opdracht.
Vertrouwenspersoon
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk benoemt de kerkenraad – na overleg met de betrokkene – een persoon van buiten onze gemeente tot vertrouwenspersoon. Deze benoeming geldt voor een periode van 3 jaren. Herbenoeming is mogelijk.
Eénmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon, zonder het noemen van situaties en namen, verslag uit aan de kerkenraad. Bovendien wordt jaarlijks gesproken met de vertrouwenspersoon door 1een id van het moderamen.
De taken van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd in het document: Reglement Vertrouwenspersoon Protestantse Gemeente Nijverdal.
Ouderenpastor
Binnen de gemeente is een ouderenpastor aangesteld, die speciaal belast is met de pastorale zorg voor de oudere gemeenteleden in verzorgingshuizen of zelfstandig wonend. Deze taak wordt bovenwijks uitgevoerd. De ouderenpastor valt via het kerkbestuur onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en staat in nauw contact met de predikanten.
Pastorale raden en sectie-indeling
De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten  zuid, oost en noord.
De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden.

De aanspreekpunten zijn:
Pastorale raad Noord:
ds.Wolter Broekema, tel. 546110, w.broekema@kpnplanet.nl 
scriba: mw.Kootje Stronkhorst, scribawijknoord@pgnijverdal.nl

Pastorale raad Oost:
ds.Bertine v.d.Weg, tel. 858867, ds.vandeweg@pgnijverdal.nl
scriba: mw.Anke Bosch-Vrugging, scriba.oost@pgnijverdal.nl

Pastorale raad Zuid:
ds.Wil Kaljouw, tel. 612595, ds.kaljouw@pgnijverdal.nl
scriba: mw.Corrie Amelink-Kapteijn, scriba.zuid@pgnijverdal.nl

Ouderenpastoraat:
ds. Liesbeth Jansen- Gort, tel. 0640168968,   ds.jansen@pgnijverdal.nl

Bereikbaarheid Predikanten:
Om vakanties en vrije weekenden op te vangen is er een waarnemingsrooster:

1 – 5 april               ds. Bertine van de Weg
6 en 7 april            ds. Wolter Broekema
13 en 14 april        ds. Hans van Dalen
20 en 21 april       ds. Wil Kaljouw
22 – 26 april          ds. Wolter Broekema
27 en 28 april       ds. Bertine van de Weg
29 april – 3 mei    ds. Bertine van de Weg

 

Pastoraat verstandelijk gehandicapten:
Gerrie Wilpshaar, tel.615357, e-mail: h.wilpshaar@home.nl

Pastoraal team:

pastoraal team info 1