Onder dit tabblad vindt u de meest actuele zaken, zoals de agenda en de foto’s. Hieronder leest u de actuele informatie rond de kerkdiensten.

Aan de hand van de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en van onze landelijke kerk zijn ook in onze gemeente de coronamaatregelen aangepast.
Het coronavirus is nog niet verdwenen en daarom blijft enige voorzichtigheid geboden. We hebben geprobeerd een besluit te nemen waarbij, zoals de landelijke kerk het uitdrukt, ‘iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt’.

Dit betekent vanaf zondag 3 oktober a.s. het volgende: 

  • Er geldt geen maximum meer voor het aantal kerkgangers en je hoeft je niet meer aan te melden voor de diensten.

Er zijn geen gemeenteleden met een rood hesje  die aanwijzingen geven. Wel het verzoek om,  ook bij het verlaten van de kerk, ‘gepaste afstand’ van elkaar te houden.

  • In De Regenboog blijft voorlopig tussen de banken telkens nog één bank onbezet. Ook verzoeken wij u om tenminste één plaats vrij te houden tussen je/jullie zelf en je medekerkganger(s). De galerijen zullen open zijn, zodat wie dat wil daar kan gaan zitten. De rijen stoelen in De Regenboog zullen ook wat verder uit elkaar staan dan voor coronatijd het geval was. En ook hier het dringende advies om tenminste één stoel open te houden tussen u en uw buurvrouw/buurman.
  • In Het Centrum komen weer meer stoelen komen te staan, maar wel met meer ruimte tussen de rijen. Ook hier het advies om tenminste één stoel vrij te houden tussen je/jullie zelf en je medekerkganger(s).
  • (NB Als u een keer wat later in de kerk komt en niet een plaats kunt vinden waar u voor uw gevoel ‘veilig’ kunt zitten, overleg dan even met de koster. Daar is in de regel wel een oplossing voor.)

Zingen

  • In de diensten zijn geen zanggroepjes meer. Het aantal te zingen coupletten zal wel enigszins beperkt worden. We zijn er inmiddels aan gewend dat er geen zogenaamde voorzang is. Dat zal voorlopig zo blijven. De (binnen)deuren zullen zoveel mogelijk open blijven.

Collectes

  • De collecte blijft zoals het al een hele tijd is: één collecte(doel) per zondag bij de uitgang. In plaats van een zwarte koker staan daar diakenen met een collectezak. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om via de scipioapp aan de collecte deel te nemen of een bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening (van diaconie of kerk).

Koffie na de dienst

  • Na de morgendiensten is er gelegenheid koffie/thee/limonade te drinken op de wijze zoals we sinds de zomer gewend zijn.

Avonddiensten oktober in kerk VEG

  • Ook voor de gezamenlijke avonddiensten in de kerk van de VEG hoef je je niet meer aan te melden.

Coronaklachten

  • Het dringende advies blijft van toepassing om niet naar de kerk te komen als je corona-gerelateerde klachten hebt.