We hebben een zeer actieve en maatschappelijk betrokken diaconie. De leden houden zich bezig met uiteenlopende terreinen, zoals de paas- en kerstpakkettenactie, het chalet op een camping in Rijssen die we verhuren aan minima, het schuldhulptraject en andere hulptrajecten.

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

  • De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd);
  • Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven;
  • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld. Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.

Moderamen diaconie
Voorzitter: Marinus van Keulen, tel. 617504, marinus.meiny@live.nl
Secretaris: Jan Vossebelt, tel. 611264, scriba.diaconie@pgnijverdal.nl
Penningmeester: Alie Pennings, tel. 615714, hermanenalie52@kpnmail.nl

Postadres Diaconie 
College Diakenen Prot.Gem.Nijverdal,
Postbus 77
7440 AB Nijverdal

Rekeninggegevens diaconie: NL94 INGB 0000 8584 27 of  NL86 RABO 0327 3796 18

Telefonische Hulpdienst Diaconie: 06-83567020

Vervoer ouderen naar kerkdiensten:
Voor De Regenboog en Het Centrum: Gerrit en Henny Mengerink, tel. 610602