Pastoraat
Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor alle leden van de gemeente. Ieder gemeentelid is geroepen om zijn of haar plek in te nemen. Ieder met de eigen gaven van God. Pastoraat is omzien naar de ander, naar degene die op je pad komt.

Organisatie pastoraat
Het pastoraat is georganiseerd binnen drie pastorale raden, elk onderverdeeld in secties.

Pastorale raden en sectie-indeling
De gemeente is verdeeld in drie pastorale raden, te weten zuid, oost en noord. De grenzen van de raden zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de raden. Elke pastorale raad heeft een predikant, minimaal twee bestuurlijke ouderlingen en diverse pastorale ouderlingen en diakenen.

De aanspreekpunten zijn:

Pastorale Raad Noord
ds. Hans van Dalen, tel. 785715, vandalen@dsvandalen.nl
secretariaat: Jan Eissens, secretariaat.noord@pgnijverdal.nl
Samenstelling Pastorale Raad Noord

Pastorale Raad Oost
ds. Bertine v.d.Weg, tel. 858867, ds.vandeweg@pgnijverdal.nl
secretariaat: Anke Bosch-Vrugging, secretariaat.oost@pgnijverdal.nl
Samenstelling Pastorale Raad Oost

Pastorale Raad Zuid
waarnemend predikant voor max.10 uur: ds.W.Broekema, tel.546110, ds.broekema@pgnijverdal.nl
secretariaat: Rieke Vliek-Holtvoort, secretariaat.zuid@pgnijverdal.nl
Samenstelling Pastorale Raad Zuid


Ouderenpastor

Onze ouderenpastor is ds. Liesbeth Jansen-Gort. Zij verzorgt de contacten met gemeenteleden in De Hoge Es, De Parallel en De Blenke en is betrokken bij de gezamenlijke ontmoetingen voor ouderen daar en elders in de gemeente. De ouderenpastor valt via het kerkbestuur onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en staat in nauw contact met de predikanten. Haar contactgegevens zijn: tel. 06-40168968, ds.jansen-gort@pgnijverdal.nl

Pastoraat verstandelijk gehandicapten:
Gerrie Wilpshaar, tel.615357, e-mail: h.wilpshaar@home.nl

Vertrouwenspersoon
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk benoemt de kerkenraad – na overleg met de betrokkene – een persoon van buiten onze gemeente tot vertrouwenspersoon. Deze benoeming geldt voor een periode van 3 jaren. Herbenoeming is mogelijk. Eénmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon, zonder het noemen van situaties en namen, verslag uit aan de kerkenraad. Bovendien wordt jaarlijks gesproken met de vertrouwenspersoon door een lid van het moderamen. De vertrouwenspersoon voor onze kerk is Marianne Nijmeijer-Maris, tel. 681900, mgnijmeijer@live.nl.

Bereikbaarheid Predikanten:
Om vakanties en vrije weekenden op te vangen is er een waarnemingsrooster.