Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door alle ambtsdragers, te weten predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De voltallige kerkenraad vergadert vier keer per jaar over bestuurlijke zaken.

 

Kerkbestuur

De kerkenraad heeft het kerkbestuur gemachtigd om de reguliere zaken af te wikkelen. Het kerkbestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. In het kerkbestuur zitten de leden van het moderamen en de afgevaardigden uit de pastorale raden (de oude wijken) en uit werkgroepen Diakonaat, College van Kerkrentmeesters, Jeugd, Vorming & Toerusting, Gemeenteopbouw & Missionaire Zaken, Liturgie & Eredienst en de werkgroep Communicatie & PR. Wilt u met ons meedenken over een van deze beleidsvlakken? Fijn! Neem hiervoor contact op met de voorzitter of scriba (zie hieronder).

 

Moderamen

Het moderamen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de vergaderingen van bovenstaande gremia voor.

Contactgegevens:

Voorzitter: Piet Jansen, tel. 618687, pietjansen@pgnijverdal.nl

Scriba: Christien Nissink, tel. 236636

Postadres: Constantijnstraat 7a, 7442MC Nijverdal

Emailadres: scriba@pgnijverdal.nl

 

Contact Werkgroepen

Diakonaat

Voorzitter: Marinus van Keulen, marinusvankeulen@pgnijverdal.nl
Secretaris: Jan Vossebelt, janvossebelt@pgnijverdal.nl

 

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: Germienke Nijman, secretariscvk@pgnijverdal.nl

 

Jeugd

Contactpersonen: Jolande Brummelhuis en Desiree Pastink,  jeugdberaad@pgnijverdal.nl

 

Vorming en Toerusting, Gemeenteopbouw en Missionaire Zaken

Contactpersoon: Gerhard Nijhoff, gerhardnijhoff@pgnijverdal.nl

 

Communicatie & PR

Contactpersoon: Germienke Nijman, germienkenijman@pgnijverdal.nl

 

Liturgie & Eredienst

Contactpersoon: Gera Dannenberg, geradannenberg@pgnijverdal.nl