Toelichting

Het College van Kerkrentmeesters is een zelfstandige werkgroep in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Daarnaast zijn er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band èn een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden 

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot doel:

  • de mogelijkheden te scheppen om de voortgang van de verkondiging van het Woord van God te waarborgen;
  • de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om personeel en gebouwen op een verantwoorde manier te beheren;
  • de kerkenraad in staat te stellen het beleid tot uitvoering te brengen.

Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

Contactgegevens

Voorzitter Wielent Zonnebeld wielentzonnebeld@pgnijverdal.nl
Vice-voorzitter Henk Gottemaker henkgottemaker@pgnijverdal.nl
Secretaris Germienke Nijman germienkenijman@pgnijverdal.nl
2e Secretaris VACANT
Technische zaken VACANT
Technische zaken Henri Nijland henrinijland@pgnijverdal.nl
Penningmeester Gerrit Stokvis gerritstokvis@pgnijverdal.nl
Algemeen bestuurslid Gerrit Dijk gerritdijk@pgnijverdal.nl
Ledenadministratie VACANT
Personeel Henk Hospers henkhospers@pgnijverdal.nl
Personeel Henk Gottemaker henkgottemaker@pgnijverdal.nl

 

Het contactadres van het college is:

College van Kerkrentmeesters
Secretaris: Germienke Nijman, secretariscvk@pgnijverdal.nl
IBAN-nr.
NL47 INGB 0000 8002 97 of
NL96 RABO 0327 3039 72