Op 7 maart 2023 heeft de classis Overijssel-Flevoland toestemming verleend om te gaan beroepen in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Wil Kaljouw. De beroepingscommissie kan haar werk nu voortvarend voortzetten. De gemeente wordt tot 10 april 2023 in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van beroepbare predikanten die, gelet op onderstaande profielschets, geschikt worden geacht voor onze gemeente. De profielschets is eind december 2022 vastgesteld door de kerkenraad en besproken in de goed bezochte gemeentevergadering op 23 januari jl. Zie voor meer informatie over het indienen van namen Het Kerkvenster 23-04 van 16 maart 2023.

Profielschets    ( klik  hier voor pdf )

Wij zoeken een predikant, die

 • • leeft vanuit een persoonlijke relatie met Christus en liefde voor zijn gemeente en zich geïnspireerd weet door de heilige Geest;
 • • staat in de volle breedte van de PKN en samenbindend werkt voor de verschillende geloofsbelevingen in onze gemeente;
 • • in de kerkdiensten de traditie van liturgie met vernieuwing laat samengaan;
 • • vanuit de exegese de Bijbelse boodschap op een aansprekende manier kan vertalen naar onze tijd. Iemand die de vertaalslag kan maken naar de praktijk van alledag en de zaken die spelen in de samenleving. Hierbij kan een preek naast bemoedigend ook schurend en confronterend zijn;
 • • vanuit een oprechte belangstelling kan luisteren. Iemand die, waar nodig en gewenst, pastorale zorg verleent in momenten van crisis en vreugde. Hij/zij schept ruimte om zelf pastorale contacten te onderhouden, maar kent ook de beperking van zijn/haar tijd;
 • • voor ambtsdragers en andere vrijwilligers een bron van inspiratie is, zodat we samen creatief op zoek kunnen gaan naar nieuwe vormen van pastoraat, die ook als zodanig herkend worden;
 • • evenwichtig kan omgaan met de realiteit van een ouder wordende en krimpende gemeente en de vragen die dit oproept;
 • • enthousiasmerend werkt voor jongeren en jongvolwassenen. Iemand die in samenwerking met onze andere predikanten, de vrijwilligers van het jeugdwerk en de jongeren zelf de uitdaging wil aangaan om het jeugd- en jongerenwerk te stimuleren en zo nodig en mogelijk nieuwe wegen te zoeken. Iemand dus met visie én hart voor jeugd- en jongerenwerk;
 • • vaardig is in digitale technieken en het gebruik van sociale media;
 • • goed in teamverband kan werken, flexibel is in het oppakken van taken die in onderling overleg met de collega-predikanten worden afgesproken;
 • • transparant is in spreken en handelen, zich kwetsbaar durft op te stellen en dit ook van anderen verwacht;
 • • zich kan vinden in de hoofdlijnen van het nieuwe beleidsplan, zoals vastgesteld door de kerkenraad en waarmee in de gemeentevergadering van 22 juni 2022 is ingestemd (zie onderstaande ‘Schets van de PG Nijverdal’);
 • • bij voorkeur ervaring heeft in een gemeente.

 

Schets van de PG Nijverdal die behoort bij de profielschets

Algemeen

De PG Nijverdal heeft 4078 leden, onderverdeeld in 2564 belijdende leden en 1514 doopleden (cijfers van oktober 2022). De gemeente is voor het pastorale werk onderverdeeld in Noord, Oost en Zuid.

Zuid, waar de te beroepen predikant voor het pastoraat werkzaam zal zijn, telt 1309 leden (813 belijdende leden en 496 doopleden). Voor het ouderenpastoraat is er een predikant (0,5 fte) aan onze gemeente verbonden. Dit pastoraat betreft met name de ouderen in de verzorgingshuizen, waaronder De Hoge Es in Zuid.

Leeftijdsopbouw Zuid:

 • • 0-19 jaar : 11,9%
 • • 20-64 jaar :  45,8%
 • • 65-100 jaar :  42,3%

 

Missie en visie

In het beleidsplan 2023-2027, waarvan de hoofdlijnen zijn vastgesteld maar dat nog verder moet worden uitgewerkt, staan de volgende missie en visie, die, wat de kern betreft, aansluiten op het vorige beleidsplan:

 

Missie (wie zijn we, waar staan we voor?)

De Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) wil een gemeente zijn voor alle generaties. Wij belijden dat Jezus de Christus is, Gods Zoon, de gekruisigde en opgestane Heer, onze Verlosser. Hem willen wij volgen in ons spreken en handelen, in heel ons doen en laten. Wij geloven dat:

 • • de gemeente bedoeld is om het geloof samen te vieren en om toegerust en geïnspireerd te worden om ook dienstbaar te zijn in de samenleving;
 • • de gemeente een plek is om te groeien in ons (geloofs)leven en in gaven en talenten en om God en elkaar beter te leren kennen;
 • • de gemeente door God geroepen is om het Evangelie als relevant voor iedereen in woord en daad uit te dragen (‘de grote opdracht’ volgens Matteüs 28 : 19, 20a) en tot zegen te zijn voor elkaar en voor anderen.

 

Visie (wat willen we, waar gaan we naar toe?)

De PGN wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus. Door dat levende Woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleven met elkaar te verbinden en in onze tijd relevant en aansprekend te maken. Voor onszelf en voor anderen. Wij richten ons op:

 • • het delen en vieren van het geloof in erediensten in diverse vormen en in kleinere groepen;
 • • geestelijke groei en ontwikkeling van en geloofsoverdracht tussen jongeren en ouderen in de gemeente;
 • • het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het werk in de gemeente;
 • • een veilige gemeente, waar het ook mogelijk is om je kwetsbaar op te stellen;
 • • het goed functioneren van het pastoraat, zowel ambtelijk als onderling;
 • • het goed functioneren van het diaconaat in de gemeente en, vooral in samenwerking met andere partners, in de lokale samenleving;
 • • het zoeken naar verdere toenadering tot en samenwerking met andere kerken, (onder meer in de plaatselijke Raad van Kerken);
 • • het nadenken over de duurzaamheid en de toekomst van onze kerkgebouwen.

NB De PG Nijverdal draagt met trots het predicaat ‘Groene Kerk’.

 

Protestantse Gemeente sinds 2011

De Protestantse Gemeente Nijverdal is in 2011 ontstaan uit de Hervormde Gemeente en de

Gereformeerde Kerk in Nijverdal. Deze fusie verliep langs de weg van geleidelijkheid, soms met vallen en opstaan, en kwam wonderlijk rustig en eensgezind tot stand.

 

Structuur

In 2019 heeft een omvangrijke transitie plaatsgevonden met als doel het bestuur van de PG Nijverdal te vereenvoudigen: werkgroepenmodel met kerkbestuur en kerkenraad. In plaats van drie wijkgemeenten met een algemene kerkenraad hebben we de omslag gemaakt naar één kerkenraad met drie pastorale raden. Aan iedere pastorale raad is een predikant gekoppeld. Daarnaast kennen we het ouderenpastoraat (voor met name de gemeenteleden in verzorgingshuizen), waaraan een parttime predikant is verbonden (20 uur per week). Zie het schema dat in de op 9 januari 2019 vastgestelde Plaatselijke Regeling (PR) staat. Overigens behoeft deze PR op enkele onderdelen al weer aanpassing.

 

Uitdaging

Zoals in veel gemeentes is het ook voor ons moeilijk om daadwerkelijk jongeren te betrekken bij de gemeente. Door middel van de Jeugdkerk (die 1x per 2 weken tijdens de ochtenddienst wordt gehouden) en jongerenactiviteiten hopen we de jongeren enthousiast te maken voor het geloof.

Extra energie willen we steken in het verbinden van de diverse leeftijdsgroepen.

Ook de participatie van de leeftijdsgroep tussen de 40 en 60 jaar loopt zichtbaar terug. We zien ook dat de betrokkenheid van jonge gezinnen afneemt, wat onder meer blijkt uit het sterk verminderende aantal kinderen dat naar de kindernevendienst gaat. Door de coronacrisis is deze negatieve ontwikkeling, die al duidelijk zichtbaar was, versterkt.

 

Regenboog

Binnen het geheel van de PG Nijverdal is er ruimte voor ‘veelkleurige’ diensten. Zo zijn er  diensten met bijvoorbeeld een cantorij, een Taizégebed, een praiseband of een dienst waar – door oudere gemeenteleden geliefde – liederen van Johan de Heer worden gezongen. Aan andere soorten diensten wordt, als daar vanuit de gemeente behoefte aan is en als gemeenteleden zich hiervoor willen inzetten, van harte medewerking verleend.

Een belangrijk gegeven daarbij is ‘de Regenboog’. Dit is niet alleen de naam van één van de twee kerkgebouwen, het is ook het beeld waarin we onze veelkleurigheid onder één dak willen beleven binnen de kaders van het beleidsplan. Dat is mooi en uitdagend, maar ook spannend. De veelkleurigheid zien we dan ook niet als een eigenschap van ieder individueel gemeentelid, maar als een uiting van onze totaliteit.

In de PG Nijverdal zijn kinderen welkom om met ons het Heilig Avondmaal mee te vieren. Ook is het zegenen van een levensverbintenis tussen twee mensen van gelijk geslacht mogelijk evenals het dopen van kinderen van doopleden.

Niet ieder individueel gemeentelid kan alle kleuren persoonlijk waarderen. Dat geldt eveneens voor de predikanten. Ook voor hen is er ruimte om iets niet te willen of te kunnen of juist wel. Transparantie en gesprek zijn daarbij van groot belang.

 

Faciliteiten

Als gemeente beschikken we momenteel nog over twee riante kerkgebouwen (De Regenboog en Het Centrum) met veel vergaderruimte en mooie  kerkzalen. Beide gebouwen beschikken over een mooi orgel. Het Centrum heeft ook een maatschappelijke functie. Er worden tal van bijeenkomsten, concerten en vergaderingen gehouden.

In september 2022 is een werkgroep geïnstalleerd die zich bezighoudt met de vraag hoe we in de toekomst verder moeten met onze twee kerkgebouwen.

 

Samenwerkingsverbanden

De PG Nijverdal werkt op een aantal punten samen met de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal. Daarnaast is er in (sub)ringverband periodiek overleg met de PG Hellendoorn (Hellendoorn-dorp en de Kruidenwijkgemeente). Op het gebied van vorming en toerusting is er een nauwe samenwerking met de PG Hellendoorn.

In de gemeente Hellendoorn is een actieve Raad van Kerken. Ook wij maken daar deel van uit. Er worden verschillende gezamenlijke diensten door deze raad georganiseerd, zoals de Pinksterviering in het Openluchttheater, de dienst in de feesttent tijdens ‘Bruisend Nijverdal’ en de volkskerstzang op een zondagavond.

De tijd dat de kerk een prominente rol speelde in de burgerlijke gemeente is voorbij. Tegelijk wordt de kerk wel door de burgerlijke overheid gezien als een belangrijke gesprekspartner.